Loading...

Produktfunksjoner

Workplace Safety har funksjonalitet som er relevant for virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier.

Stoffkartotek

Smarte løsninger

SDS Content Scanner

Automatisert vedlikehold av SDS-versjoner

Automatisert forvaltning av brukere

Single Sign-On (SSO)

Migrering av data fra andre stoffkartotek

Workplace Safety har ingen tilleggsmoduler som må bestilles utenom

Alle funksjoner er tilgjengelige for alle kunder

Stoffkartotek

Enkel produktoversikt

Stoffkartoteket er en oversiktlig liste av produkter hvor man skal slippe å klikke seg inn på selve SDS-filen for å finne nødvendig informasjon.

Ved opplasting av nye SDS blir aktuelt innhold i filene overført til systemet. Det gjør det mulig å presentere en forhåndsvisning av viktig produktinformasjon, mens man blar gjennom produktoversikten. I forhåndsvisningen vil man få informasjon som produsent, revisjonsdato, farepiktogrammer, H- og P-setninger, CAS-nummer med mer, uten å måtte åpne en PDF.

Lokasjoner

I stoffkartoteket bygger man opp et hierarki av lagerlokasjoner. På hver lokasjon plasserer man aktuelle SDS fra den lokale databasen. Risikovurderinger utføres basert på lokasjon og i stoffkartoteket har man oversikt over gjennomførte risikovurderinger av stoffene på lokasjonen de brukes.

Workplace Safety har ingen begrensninger på antall lagerlokasjoner som kan opprettes, og man kan velge å skjerme bestemte lokasjoner for utvalgte brukergrupper/roller.

For å bidra til sikker oppbevaring av stoff kan man legge til lagerattributter på de ulike lokasjonene. Hvis man eksempelvis aktiverer «brannfarlig» som lokasjonsattributt vil man bli varslet av systemet hvis man legger til en SDS for et oksiderende stoff på samme lokasjon. Denne varslingen kan deaktiveres, men den er ment som en støtte i arbeidet med sikker oppbevaring av stoff.

QR-koder og produktetiketter

Workplace Safety har en innebygget generator for QR-koder og etiketter, for merking av stoff eller lokasjoner. Ansatte kan skanne QR-koder på lokasjoner og få opp en oversikt over alle stoff som er lagret der. På samme måte kan man feste produktetiketter med QR-koder på stoff slik at ansatte får oppgitt nødvendig informasjon om stoffet, og kan skanne seg rett inn til SDS for stoffet.

Lokal SDS-database

Den lokale SDS-databasen fungerer som virksomhetens godkjenningsliste. Her samler man alle SDS som er relevante for din virksomhet. Alle SDS administreres her og man har god oversikt over versjonsnummer og revisjonsdatoer for hver SDS.

Når en eksisterende SDS blir oppdatert med en ny versjon i den lokale databasen, blir den også automatisk oppdatert på alle lokasjonene i stoffkartoteket.

Man kan også laste opp egne SDS og kombinere disse med SDS fra vår globale database. Virksomhetens egne SDS vil kun bli lagt til i den lokale databasen, ikke i den globale databasen. Det framkommer med tydelige ikoner hvilke SDS som er hentet fra global database og hvilke som er lagt til av virksomheten.

Få varsling ved oppdateringer

Vi har utviklet vår egen bot som regelmessig sjekker for endringer i SDS som er gjort tilghengelige på internett. Nye versjoner blir da lastet ned og systemet vil varsle om at en oppdatert SDS er tilgjengelig i den globale databasen. Man velger selv om man vil legge til revidert SDS i den lokale databasen.

Husk at vi aldri sletter noen SDS fra vårt system. Alle tidligere versjoner vil alltid være tilgjengelige.

Har du mange SDS som må lastes opp? Les mer om vår innebygde SDS Content Scanner lenger ned på siden.

Global SDS-database

Den enorme mengden av SDS som vi har i vår globale database er en av hovedgrunnene til at vårt produkt er så etterspurt. Vi har utviklet automatiserte prosesser som regelmessig sjekker for oppdatering av både eksisterende og nye produktkataloger, stoffer, produsenter med mer, fra både det europeiske og internasjonale markedet.

Alle brukere med rettigheter kan gjøre oppslag i vår globale SDS-database og laste ned ønskede SDS til virksomhetens lokale SDS-database i Workplace Safety.

Trenger du SDS som ikke ligger i vår globale database? Gi beskjed, så skal vi prøve å finne dem for deg.

Eksponeringsregister

I Workplace Safety kan man registrere eksponering på to ulike måter: som enkel eksponering eller som gjentakende eksponering. Eksponeringsregisteret blir lagret i formkravet til Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31. Ansatte som skal føre eksponering kan gjøre dette fra sin mobiltelefon og på «Min side» har man oversikt over egne førte eksponeringer i systemet.

Enkel eksponering

Workplace Safety støtter registrering av følgende eksponering:

  • Asbest
  • Biologisk materiale
  • Kjemikalier
  • Stråling
  • Bergarbeid

Gjentakende eksponering

Ansatte som gjentatt eller daglig arbeider med stoff som utløser krav om eksponeringsregister kan legge inn «gjentakende eksponering» etter faste intervaller. Slik reduserer man behovet for gjentakende manuell registrering.

Risikovurdering

I Workplace Safety kategoriserer man den iboende faren til et stoff, og med systemets egen funksjon for risikovurdering kan man vurdere risiko ved lagring og bruk av et stoff. Helserisiko er knyttet til bruken av et stoff, mens miljø- og sikkerhetsrisiko er knyttet til lagringen av et stoff.

Brukervennlig og stegvis prosess

En risikovurdering i Workplace Safety tar utgangspunkt i stoffets iboende egenskaper og følger en brukervennlig stegvis prosess hvor brukeren ledes til å vurdere relevante forhold. I tillegg er det lagt inn hjelpetekster som skal sikre en god flyt i vurderingen.

I henhold til NORSOK S-002

Klassifisering av iboende fare bygger på NORSOK S-002 standard, hvor farepotensialet kategoriseres fra 1-5 for de tre områdene helse, miljø og sikkerhet.

Substitusjonsverktøy

Workplace Safety inkluderer et substitusjonsverktøy som vil være nyttig i virksomhetens substitusjonsarbeid og miljøledelse.
Verktøyet legger til rette for at man kan holde oversikt over alle substitusjonsvureringer. Man kan opprette oppgaver og sammenligne stoff som skal vurderes som erstatning.

Lagerbeholdning

Man kan også bruke Workplace Safety til å føre oversikt over lagerbeholdningen av stoff. Innkjøp og påfyll registreres på den aktuelle lokasjonen. Mengden som brukes registreres direkte i systemet av den ansatte på lokasjonen.

Rapporter

I Workplace Safety kan man lage nyttige rapporter ut ifra noen pre-definerte maler i systemet. Rapportene inneholder informasjon om hvor mange stoff som befinner seg på en gitt lokasjon, forbruk, lagermengde, stoff som mangler risikovurdering, hvor mange risikovurderinger som er utført i en gitt datoperiode, med mer.

Arkiv

Arkiveringsplikten for stoffkartotek og eksponeringsregister er ivaretatt og følger gjeldende lovkrav med inntil 60 års oppbevaring av data.

Smarte løsninger

Med smart bruk av teknologi har vi utviklet flere løsninger i produktet som forenkler oppgaver, reduserer tidsbruk og gjør systemet mer brukervennlig for både administrator og sluttbruker.

SDS Content Scanner

Workplace Safety inkluderer en SDS Content Scanner som leser informasjonen i PDF-filene som du laster opp til din lokale SDS-database. Denne funksjonaliteten sparer deg for masse tid når du skal kopiere over innhold fra en PDF til systemet.

Den originale PDF-en som du har lastet opp vil bli vist på skjermen ved siden av innholdet som systemet har lest ut. Dette gjør det enkelt å ta en rask sammenligning for å verifisere at de ekstraherte dataene fra PDF-en er riktige. Etter godkjenning er all nødvendig data lagret i systemet. Skulle man ikke bli ferdig kan man lagre utkastet og fortsette ved neste gangs pålogging.

Automatisert vedlikehold av SDS-versjoner

Workplace Safety har egne programmer som sjekker om SDS blir oppdatert. Når en revidert SDS blir tilgjengelig på internett vil systemet fange det opp og PDF-en blir lastet inn i den globale SDS-databasen. Du vil bli varslet når en revidert SDS er tilgjengelig, og du kan velge å legge den til i din lokale SDS-database.

Automatisert forvaltning av brukere

Workplace Safety kan synkronisere mot Microsoft Active Directory eller Microsoft Azure Active Directory, og tilgangsstyring kan administreres fra IAM-systemer hvis man har dette. Som administrator i Workplace Safety trenger du ikke å bruke tid på aktivering og sletting av brukere, dette oppdateres automatisk.

Single Sign-On (SSO)

Med brukerautentisering mot Active Directory kan vi tilby Single Sign-On til alle brukere. Det betyr at når du logger deg på jobb-brukeren din, så blir du automatisk logget inn i Workplace Safety også.

Migrering av data fra andre stoffkartotek

Vi har minimert migreringsjobben fra andre programvarer ved å bruke tilgjengelige tredjepartsverktøy som raskt kan bygge opp stoffkartoteket med tilhørende SDS og lokasjonshierarki. Dette reduserer byttekostnadene betraktelig ved overgang til Workplace Safety.

Dersom kjemikalier er risikovurdert i et annet system kan resultatene av vurderingene migreres til Workplace Safety, det samme gjelder tidligere eksponeringsregister. Slik beholder man riktig sikkerhetsdatablad og lokasjonsstruktur, samt annen viktig data i stoffkartoteket.

Vil du se hvordan din bedrift kan bruke Workplace Safety?

Bestill demo nå
Loading...