Funksjoner

Spekket med smarte løsninger!

Forside » Funksjoner

Et komplett verktøy for kjemikaliestyring

Workplace Safety er mye mer enn bare et stoffkartotek – det er et komplett styringssystem for virksomheter som arbeider med kjemikalier.

Dette er funksjonene i Workplace Safety:

  Stoffkartotek

Grunnsteinen i kjemikaliestyringssystemet

Stoffkartoteket er oversikten over alle kjemikalieproduktene som finnes i virksomheten. Alle oppgaver knyttet til kjemikaliestyring er avhengige av informasjon fra stoffkartoteket.

Innholdet i stoffkartoteket hentes direkte fra sikkerhetsdatabladene (SDS) som lastes opp i løsningen.

Workplace Safety har markedsledende funksjonalitet for å lese av data fra alle 16 avsnitt i et sikkerhetsdatablad. Det betyr at vi raskt gjør om alt innholdet i sikkerhetsdatabladet fra kjemikalieprodusenten, til søkbar tekst i ditt stoffkartotek.

Alle oppføringer i stoffkartoteket har en forhåndsvisning av den viktigste produktinformasjonen, som produsent, revisjonsdato, farepiktogrammer, H- og P-setninger, CAS-nummer med mer.

  Global SDS-database

Få tilgang til millioner av sikkerhetsdatablad på ett sted

Workplace Safety har en av verdens største SDS-databaser. Vi bruker avanserte søk for å finne sikkerhetsdatablader som blir gjort tilgjengelige på internett av produsenter, leverandører og forhandlere.

I den globale databasen har vi sikkerhetsdatablader på mange forskjellige språk og databasen utvides fortløpende.

Du vil motta et varsel når et revidert sikkerhetsdatablad for et kjemikalieprodukt i ditt stoffkartotek blir tilgjengelig i vår globale SDS-database.

  Lokasjoner

Sorter kjemikalieprodukter etter hvor de lagres og brukes

Virksomhetens lagringssteder for kjemikalier defineres i en lokasjonsstruktur. Denne strukturen kobler kjemikalieprodukter i stoffkartoteket til stedene der de oppbevares og brukes.

Operativt personell bruker lokasjonene i Workplace Safety for å navigere seg frem til kjemikalieproduktene som finnes på deres arbeidssted. Lokasjoner kan være avdelinger, verkstedhaller, kjemikalieskap og lignende.

Ved å legge til lagerattributter på lokasjonene vil systemet sjekke og varsle dersom kjemikalieprodukter som ikke kan lagres sammen, er registrert på samme sted.

  Risikovurdering

Et verktøy for det systematiske HMS-arbeidet

Å gjennomføre risikovurderinger er en lovpålagt og sentral del av det systematiske HMS-arbeidet. Verktøyet for å gjennomføre risikovurderinger av kjemikalier er derfor en av hovedfunksjonene i Workplace Safety, med et stort fokus på brukervennlighet.

Fremgangsmåten i Workplace Safety sikrer at risikovurderinger gjennomføres på en riktig og effektiv måte:

Gjennom en intuitiv arbeidsflyt velges aktuell informasjon om kjemikaliets iboende fare (i henhold til NORSOK S-002), og eksponeringspotensial ved bruk og lagring av kjemikaliet. Ved gjennomført vurdering vil risiko illustreres med risikotall fra 1 til 5 for områdene helse, sikkerhet og miljø.

Nye vernetiltak kan foreslås i vurdering av restrisiko og alle risikovurderinger blir satt med en revisjonsfrist. Ved høyt risikonivå vil systemet anbefale en høyere frekvens på revisjonsfristen.

I Workplace Safety har du full oversikt over gjennomførte risikovurderinger, og når neste revisjon av risikovurdering må gjennomføres.

En egen risikovurderingsrapport dokumenterer arbeidet som er utført, i tillegg til å være et nyttig verktøy i prioritering av andre vernetiltak, eller for å vurdere hvilke produkter som skal substitueres.

  Arbeidsoperasjoner

Bruk forhåndsdefinerte arbeidsoperasjoner i eksponeringsregistrering og risikovurdering

Virksomhetens arbeidsoperasjoner som involverer stoffer og kjemikalier kan defineres i Workplace Safety. Hensikten med forhåndsdefinerte arbeidsoperasjoner er å effektivisere arbeidet med eksponeringsregistrering og risikovurdering:

God flyt for eksponeringsregistrering
Med forhåndsdefinerte arbeidsoperasjoner kan man sette opp ferdigutfylte eksponeringsregistreringer slik at man kun trenger å bekrefte eller avkrefte i systemet om arbeidet er utført.

Vurdering av risiko for arbeidsoperasjonen som helhet
I motsetning til risikovurdering av et enkelt stoff, vil risikovurdering av arbeidsoperasjoner gjøre det mulig å ta særlig hensyn til forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer. I tilfeller hvor arbeid innebærer eksponering for flere farlige kjemikalier, kan risikoen vurderes på grunnlag av den risikoen som de kjemikaliene utgjør til sammen.

  Substitusjon

Identifiser farlige kjemikalier og finn trygge alternativer

Med vårt substitusjonsverktøy kan du sammenligne alternative kjemikalieprodukter og opprette oppgaver for substitusjonsarbeid i virksomheten.

Stoffkartoteket i Workplace Safety er integrert mot relevante farelister og man får automatisk en varsling på stoffer som er registrert i følgende farelister:

 • Kandidatlisten
 • Autorisasjonslisten (REACH XIV)
 • Restriksjonslisten (REACH XVII)
 • Den norske prioriteringslista
 • Forbudslisten (Arbeidsmiljøforskriften §3-19)
 • Konvensjon om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen (Liste 1, 2 og 3)
 • Peroksiddannende kjemikalier

 I substitusjonsverktøyet kan du også se substitusjoner som er utført av andre virksomheter – slik at det blir lettere å finne frem til trygge alternativer.

  Rapporter

Et viktig utgangspunkt for virksomhetens kjemikaliestyring

Workplace Safety kommer med ferdige maler for risikovurderingsrapport, substitusjonsrapport og eksponeringsrapport. Rapportene henter data fra stoffkartoteket og har en viktig funksjon i arbeidet med kjemikaliestyring og arbeidsgivers etterlevelse av lovpålagte forpliktelser.

Man kan også sette opp egne rapportmaler og trekke ut relevant data fra stoffkartoteket for å evaluere status på kjemikalier i virksomheten eller lagerstatus for aktuelle kjemikalier.

Eksempler på dette er:

 • Rapport på produkter som inneholder isocyanater.
 • Rapport på produkter som er på farelister (f.eks. kandidatlisten, DSB sin liste over utgangsstoffer for eksplosiver, med mer).
 • Rapport på produkter som krever eksponeringsregistrering.
 • Rapport på produkter som er brann- eller eksplosjonsfarlige, og som trengs av nødetater ved brannforløp.

Tilleggsfunksjoner

  Eksponeringsregister

For virksomheter med visse helseskadelige forhold

Arbeid med visse stoffer krever at arbeidsgiver fører register over ansattes eksponering. Dette er regulert i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31.

Eksponeringsregisteret i Workplace Safety følger formkravet til forskriften slik at kun påkrevd informasjon kan registreres på de ulike eksponeringstypene:

 • Kjemikalier
 • Bergarbeid
 • Asbest
 • Stråling
 • Biologisk materiale

I tilfeller hvor eksponeringen er gjentakende kan mye av registreringsarbeidet effektiviseres ved å sette opp forhåndsutfylte eksponeringer, som da bekreftes eller avkreftes.

  SDS Creator

For å produsere egne SDS-dokumenter

SDS Creator er et verktøy for å arbeide med sikkerhetsdatablader. Dette er en aktuell tilleggsfunksjon for virksomheter som ønsker å:

 • Produsere SDS for egne produkter
 • Redigere i eksisterende SDS for å tilpasse til virksomhetens behov
 • Oversettelse av SDS til andre språk

  Prosjekt

For kjemikaliearbeid som er prosjektbasert

Prosjekt er en funksjon for virksomheter som har prosjektbasert arbeid med kjemikalier, og som trenger å koble kjemikalieprodukter og arbeidsoperasjoner til andre steder enn de faste lokasjonene i stoffkartoteket.

Prosjekt fungerer på samme måte som lokasjoner i stoffkartoteket, men forskjellen er at prosjekter kan være tidsavgrenset.

Hvis man også har aktivert hub-funksjonen kan man dele prosjekter med samarbeidende virksomheter.

Hub

Deling av prosjektinformasjon mellom virksomheter

Hub er en delingsflate for felles prosjekter mellom ulike virksomheter. I en felles hub kan man dele hvilke kjemikalieprodukter som er kjøpt inn og brukt på prosjektet, samt hvilke arbeidsoperasjoner som skal gjøres i prosjektet.

Utviklet for norske lovkrav

Workplace Safety er utformet i samsvar med norsk arbeidsmiljølovgivning, europeisk kjemikalieregelverk (REACH og CLP) og NORSOK S-002.